Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej w m. Tetyń

W dniu 14 kwietnia 2016r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie została podpisana umowa dotacji na dofinansowanie zadania: "Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowiących uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń". 

Przyznana dotacja do kwoty 158 701,76 zł nie więcej niż 50% kosztu całkowitego zadania.

Planowane koszty realizacji zadania 317 403,53 zł (łącznie z nadzorem inwestorskim).

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty:

 1. efekt ekologiczny w postaci:
  1. równoważna liczba mieszkańców RLM 523 RLM/rok
  2. redukcja zanieczyszczeń - BZT5  6,316 Mg O2/rok
  3. redukcja zanieczyszczeń N ogólny 0,948 Mg N/rok
  4. redukcja zanieczyszczeń P  ogólny 0,179 Mg P/rok
  5. redukcja zanieczyszczeń zawiesina og. 4,469 Mg/rok
 2. efekt rzeczowy w postaci:
  1. kanalizacja grawitacyjna 1.748 mb
  2. stworzenie możliwość dla podłączenia kolejnych  przyłączy 118 szt.
  3. ilość ścieków odprowadzanych z budowanego systemu 31 m3/d

Realizacja zadania marzec-czerwiec 2016r.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. Chojnice. 

Koszty całkowite realizacji zadania wyniosły 338 751,20 zł, w tym:

 • umowa podstawowa: 307 164,63 zł
 • roboty dodatkowe: 23 247,17 zł
 • nadzór inwestorski: 8 339,40 zł

W wyniku realizacji zadania wykonano 118 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej dłogości 1 931,46 mb oraz osadzono 135 studni kanalizacyjnych. 

Otrzymano dotację z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 158 701,76 zł.