Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice-Tetyń

W dniu 25 maja 2019r. w Czarnowie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Kozielice została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu ""Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice-Tetyń" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Planowany koszt inwestycji to kwota 5 043 302,31 zł, koszty kwalifikowalne 4 444 444,44 zł 

Przyznane dofinasowanie w wysokości 3 999 999,98 zł (w tym: 3 555 555,54 zł to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 444 444,44 zł to środki Budżetu Państwa).

W ramach inwestycji planuje się wykonanie ponad 11 km trasy rowerowo-pieszej o nawierzchni bitumicznej szer. 2-2,5 m wraz z 3 Miejscami Obsługi Rowerzystów (MOR) w miejscowościach: Kozielice, Trzebórz, Tetyń wyposażonymi w: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, miejsce na ognisko, altanę, samoobsługową stację naprawy rowerów, tablice informacyjne i oświetlenie solarne.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, planowany termin zakończenia operacji do końca roku 2022.

W dniu 7 stycznia 2020 r. ogłoszono I przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy, w dniu 30.01 przetarg został unieważniony ponieważ złożona oferta na kwotę 6 130 990,30 zł znacznie przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Koszt szacunkowy wg kosztorysów inwestorskich to kwota 5 187 096,26 zł.

4 lutego 2020 r. ogłoszono II przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy, w dniu 24.02 przetarg został unieważniony ponieważ nie złożono żadnej oferty.

8 kwietnia 2020 r. ogłoszono III przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy, w dniu 29.04 dokonano otwarcia ofert, wpłynęło 6 ofert opiewających na kwotę od 5 980 896,27 zł do 8 470 191,23 zł.

W dniu 01.06.2020 r. w Urzędzie Gminy w Kozielicach została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych pn. „Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice-Tetyń, gmina Kozielice” Wykonawcą robót jest Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Kurzymska 73-130 Dobrzany, który został wyłoniony po przeprowadzeniu trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wartość kontraktu wynosi 5 980 896,27 zł. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 30.03.2021 r. oraz wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do dnia 30.10.2022 r.

Przyznane dofinasowanie w ramach RPO WZ wynosi 3 999 999,98 zł 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie ponad 11 km trasy rowerowo-pieszej o nawierzchni bitumicznej szer. 2-2,5 m wraz z 3 Miejscami Obsługi Rowerzystów (MOR) w miejscowościach: Kozielice, Trzebórz, Tetyń wyposażonymi w: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, miejsce na ognisko, altanę, samoobsługową stację naprawy rowerów, tablice informacyjne i oświetlenie solarne. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

W dniu 18.02.2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W marcu przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy robót oraz rozpoczęto prace porządkowe i przygotowawcze: usunięcie zakrzewień i wyrównanie podłoża.  

Wykonawca wg harmonogramu planuje wykonać roboty na kwotę 2 680 884 zł do końca roku 2021, natomiast do końca października 2022 na kwotę 3 300 012 zł. 

W dniu 03.11.2022 r. przystąpiono do odbioru końcowego robót. Odbiór robót po usunięciu usterek nastąpił w dniu 28.11.2022 r.

Całkowity koszt realizacji robót budowlanych wyniósł 5 980 896,27 zł brutto, nadzór inwestorski to kwota 38 745,00 zł brutto.