Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
  • Logo Unii Europejskiej

NFOŚiGW - Dofinansowanie Przydomowych Oczyszczalni Ścieków oraz Podłączeń Budynków do Zbiorczego Systemu Kanalizacyjnego

1. Operacja: "Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz" w formie dotacji i pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem operacji jest: Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej w liczbie 51 sztuk i łącznej długości 942 mb.

W dniu 16 listopada 2012r. w Warszawie pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Kozielice została podpisane umowy o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji, w formie dotacji oraz pożyczki.

Przyznana pomoc ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji 95 831,00 zł, w formie pożyczki wynosi 95 831,00 zł, co stanowi łącznie 90% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pomoc będzie wypłacona jednorazowo po zakończeniu realizacji operacji.

Termin realizacji operacji wg wniosku: 31.05.2013r.

W dniu 27.08.2013r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy. Łącznie wykonano 56 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 1 171 mb, koszt całkowity realizacji operacji 182 700,17 zł. Przyłącza kwalifikowane w ramach dofinansowania 51 na kwotę 169 196,95 zł.

Refundacja w formie dotacji z NFOŚiGW - 76 139,00 zł

Refundacja w formie pożyczki z NFOŚiGW - 76 139,00 zł