Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

PROW

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Operacja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załęże z przesyłem do Tetynia, Gmina Kozielice”

Celem operacji jest: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Załęże, Gmina Kozielice oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.

W dniu 01 czerwca 2020r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa o przyznanie pomocy  Nr 00076-65150-UM1600089/19 na realizację ww. operacji.

Koszt realizacji zadania wg wniosku PROW 1 840 080,00 zł, koszt kwalifikowalny 1 496 000,00 zł.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 951 904,00 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 • I etap: 359 978,00 zł,
 • II etap: 591 926,00 zł

Pozostała kwota pokryta w ramach dotacji i pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie.

Pomoc będzie wypłacona w II transzach 

I etap: obejmuje budowę sieci kanalizacji przesyłowej tłocznej z Załęża do m. Tetyń

II etap: obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Załęże wraz z przepompowniami oraz przyłączami energetycznymi.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

 • I etap: 06.2021 po Aneksowaniu 30.09.2021  
 • II etap: 12.2021

Wykonawcą robót jest firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE TADEUSZ BŁASZCZYK z siedzibą w Kicku, 73-112 Stara Dąbrowa.

Koszt realizacji robót wg umowy z Wykonawcą wynosił  2 327 160,00 zł brutto.


Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - projekt realizowany w ramach inicjatywy LEADER

Operacja pt.:  "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszewo, Gmina Kozielice"

Celem operacji jest: Poprawa warunków życia i podniesienie jakości świadczonych usług kulturalnych mieszkańców miejscowości Maruszewo, Gmina Kozielice poprzez budowę świetlicy wiejskiej.

W dniu 07 lipca 2020r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa o przyznanie pomocy  Nr 00670-6935-UM1611101/20 na realizację ww. operacji.

Koszt realizacji zadania wg wniosku 254 100,47 zł, koszt kwalifikowalny 206 585,75 zł.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 131 450,00 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pomoc będzie wypłacona jednorazowo po zakończeniu realizacji operacji.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

12.2020 po Aneksowaniu 03.2020

Realizacja inwestycji zakończyła się w grudniu 2020 r. Wykonawcą robót była firma TOMER Tomasz Różycki z siedzibą w Woźniki-Paklewy.

Koszt realizacji robót wg umowy z Wykonawcą wynosił  292 740,00 zł brutto.

Roboty budowlane zostały zakończone, obiekt oddano do użytku 31.12.2020 r.

Łączny koszt budowy budynku świetlicy wiejskiej w Maruszewie wyniósł: 292 740,00 zł brutto.


Poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Operacja:  "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebórz, Gmina Kozielice"  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest: Poprawa warunków życia i podniesienie jakości świadczonych usług kulturalnych mieszkańców miejscowości Trzebórz, Gmina Kozielice poprzez budowę świetlicy wiejskiej.

W dniu 31 maja 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa o przyznanie pomocy Nr 00052-6935-UM1610059/17 na realizację ww. operacji

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosiła 170 114,00 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Podpisano 2 Anesky do Umowy: 1 zmieniający termin zakończenia realizacji operacji, 2 zmieniający termin zakończenia realizacji operacji oraz koszty realizacji operacji oraz poziom dofinansowania do kwoty 153 942,00 zł.

Pomoc będzie wypłacona jednorazowo po zakończeniu realizacji operacji.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

05.2018 po Aneksowaniu 09.2018

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w marcu 2017r. Wykonawcą robót była firma Zakład Remontowo Budowlany Mirosław Derlatka ze Stargardu, budowa została podzielona na dwa etapy:

 • I etap obejmujący stan surowy otwarty (finansowany z budżetu Gminy Kozielice),
 • II etap obejmujący pozostałe roboty zewnętrzne i wykończeniowe (współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Koszt realizacji robót wg umowy z Wykonawcą miał wynieść  529 533,81 zł brutto.

Niestety z powodów zdrowotnych po zakończeniu I etapu realizacji zadania Wykonawca złożył rezygnację i umowa została rozwiązana.

Koszt budowy I etapu wyniósł: 185 194,33 zł

Przeprowadzono 2 postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy dokończenia II etapu budowy budynku świetlicy wiejskiej. W przedmiotowym postępowaniu została zawarta umowa na realizację robót z firmą: F.H.U. DER-BUD Bartłomiej Derlatka ze Stargardu, firma dokończyła budowę budynku za kwotę 443 561,69 zł brutto.

Roboty budowlane zostały zakończone, obiekt oddano do użytku.

Łączny koszt budowy budynku świetlicy wiejskiej w Trzeborzu wyniósł: 628 756,02 zł brutto.

Projekt rozliczono i wypłacono kwotę pomocy 57 456,55 zł.

PROW 2007-2013

Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach PROW 2007-2013

 

1. Operacja:  "Budowa i wymiana sieci wodociągowej na trasie Kozielice-Łozice, Kozielice-Rokity oraz zwodociągowanie miejscowości Załęże, gmina Kozielice, powiat Pyrzycki"  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Łozice, Rokity oraz Załęże poprzez budowę i wymianę sieci wodociągowej, co wpłynie na polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawi jakość wody przez wyeliminowanie istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowych.

W dniu 20 kwietnia 2010r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji, w dniu 19.11.2010r. sporządzono Aneks do umowy.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 825 112,00 zł, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pomoc będzie wypłacona w dwóch transzach:

 • I transza  w wysokości 359 890,00 zł po zakończeniu operacji dla pierwszego etapu - Budowa sieci wodociągowej na trasie Kozielice-Łozice, Kozielice-Rokity - zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości 359 459,66 zł;
 • II transza w wysokości 465 222,00 zł po zakończeniu operacji dla drugiego etapu - Budowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Załęże - zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości 408 560,00 zł.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

 • I etap 06.2011
 • II etap 06.2012.

Realizacja operacji zakończona, sieć oddana do użytku.

 • Koszty całkowite (w przybliżeniu) poniesione na realizację I etapu operacji to kwota - 629 474,00 zł brutto. Koszty kwalifikowalne - 479 853,69 zł.
 • Koszty całkowite (w przybliżeniu) poniesione na realizację II etapu operacji to kwota - 933 110,00 zł brutto. Koszty kwalifikowalne - 544 746,89 zł.

PROJEKT ZREALIZOWANY I ROZLICZONY.


2. Operacja: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Budowa sieci kanalizacj sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do miejscowości Siemczyn wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców oraz na poprawę ochrony środowiska. 

W dniu 10 lutego 2011r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00082-6921-UM1600127/10 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 589 911,00 zł, co stanowi 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Szacunkowy koszt realizacji operacji  po roztrzygnięciu przetargu wynosi 1 451 181,60 zł.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

I etap 12.2012

Pomoc będzie wypłacona jednorazowo: kwota 589 911,00 zł.

Realizacja operacji zakończona, sieć oddana do użytku.

Koszty całkowite poniesione na realizację I etapu operacji to kwota - 1 560 593,90 zł brutto. Koszty kwalifikowalne - 1 127 708,27 zł.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości: 542 354,26 zł

PROJEKT ZREALIZOWANY I ROZLICZONY.


3. Operacja: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Tetyń oraz ochrona środowiska naturalnego i obszarów Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. 

W dniu 18 grudnia 2012r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00166-6921-UM1600176/12 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 2 152 858,00 zł, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Szacunkowy koszt realizacji operacji wg kosztorysów inwestorskich 3 530 573,48 zł.

Po przetargu kwota realizacji zadania wynosi 2 403 946,81 zł BRUTTO, koszty kwalifikowlane 1 954 428,30 zł, w dniu 12.09.2013r. podpisano Aneks do umowy o dofinansowania zmieniający kwotę dofinansowania do kwoty 1 454 072,00 zł.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

I etap 10.2014

Realizacja operacji zakończona, sieć oddana do użytku.

Koszty całkowite poniesione na realizację operacji to kwota - umowa podstawowa 2 407 187,09 zł brutto, roboty dodatkowe na kwotę 337 363,31 zł co łącznie daje wartość 2 744 550,40 zł. Koszty kwalifikowalne - 1 851 873,69 zł.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości: 1 388 905,00 zł

PROJEKT ZREALIZOWANY I ROZLICZONY.


4. Operacja: "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozielicach" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków, co zwiększy jej przepustowość oraz umożliwi rozbudowę sieci kanalizacyjnej i zapewni odbiór ścieków od większej liczby mieszkańców.

W dniu 20 grudnia 2013r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00236-6921-UM1600310/13 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 235 553,00 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Szacunkowy koszt realizacji operacji wg kosztorysów inwestorskich 3 131 626,17 zł, po przetargu wartość robót to kwota 2 206 749,47 zł brutto łącznie z nadzorem inwestorskim.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

I etap 05.2015

Realizacja operacji zakończona, obiekt oddana do użytku.

Koszty całkowite realizacji operacji wyniosły brutto 2 855 748,72 zł, koszty kwalifikowane to kwota 1 792 371,62 zł.

Podział kosztów:

 • Branża budowlana – 581 844,35 zł
 • Technologia – 1 578 869,29 zł 
 • Renowacja istniejącego reaktora – 31 875,13 zł
 • Branża elektryczna i AKPiA – 530 845,76 zł
 • Roboty dodatkowe – 78 224,72 zł
 • Nadzór inwestorski – 54 089,48 zł

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości: 1 235 553,00 zł

PROJEKT ZREALIZOWANY I ROZLICZONY.


Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach PROW 2007-2013

1. Operacja: "Budowa świetlicy wiejskiej w Siemczynie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych na terenie wsi Siemczyn, poprzez budowę obiektu świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu.

W dniu 13 grudnia 2011r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00284-6922-UM1600345/10 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 387 125,00 zł, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Szacunkowy koszt realizacji operacji wg kosztorysów: 629 723,01 zł. Po przetargu koszt inwestycji wynosi: 409 440,00 zł, dofinansowanie w kowcie: 306 843,00 zł - po rozliczeniu inwestycji.

Obecnie trwają prace budowlane.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

I etap 09.2013

W dniu 24.10.2013r. podpisano Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie, zmieniający termin realizacji operacji z podziałem na 2 etapy. 

 • I etap - 11.2013, Koszt realizacji: 259 985,17 zł, dofinansowanie w kwocie: 150 540,00 zł
 • II etap - 11.2014, Koszt realizacji 166 334,31 zł (po przetargu koszt: 154 994,19 zł), dofinansowanie 101 423,00 zł

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy za I etap w wysokości: 150 539,65 zł

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy za II etap w wysokości: 87 793,29 zł

Koszty całkowite poniesione na realizację operacji to kwota - 436 099,61 zł brutto. Koszty kwalifikowalne - 322 292,51 zł.

Projekt zrealizowano i rozliczony, uzyskana kwota pomocy 238 332,94 zł.


2. Operacja: "Budowa świetlicy wiejskiej w Łozicach" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych na terenie wsi Łozice, poprzez budowę obiektu świetlicy wiejskiej a także zagospodarowanie terenu przez budowę drogi i chodników jako dojścia do świetlicy. Powstały obiekt ma przyczynić się do poprawy warunków w zakresie świadczenia usług kulturalnych na tym terenie, utworzenie miejsca do odbywania spotkań i imprez kulturalnych oraz zacieśnienia kontaktów międzyludzkich. Tak powstała infrastruktura ma także być magnesem dla młodych ludzi mogących w godzinach poza lekcyjnych w ciekawy sposób spędzać czas. 

W dniu 13 grudnia 2011r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00285-6922-UM1600346/10 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 427 096,00 zł, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Szacunkowy koszt realizacji operacji wg kosztorysów: 694 743,87 zł. Po przetargu koszt inwestycji wynosi: 440 340,00 zł, dofinansowanie w kowcie: 330 255,00 zł - po rozliczeniu inwestycji.

Obecnie trwają prace budowlane.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

I etap 09.2013

W dniu 25.10.2013r. podpisano Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie, zmieniający termin realizacji operacji z podziałem na 2 etapy. 

 • I etap - 11.2013, Koszt realizacji: 325 518,69 zł, dofinansowanie w kwocie: 183 045,00 zł
 • II etap - 11.2014, Koszt realizacji 175 519,46 zł (po przetargu koszt: 293 257,44 zł), dofinansowanie 107 024,00 zł

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy za I etap w wysokości: 182 689,17 zł

Obecnie trwają prace wykończeniowe, realizacja II etapu operacji.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy za II etap w wysokości: 107 024,00 zł

Koszty całkowite poniesione na realizację operacji to kwota - 572 294,01 zł brutto. Koszty kwalifikowalne - 414 276,92 zł.

Projekt zrealizowano i rozliczony, uzyskana kwota pomocy  289 713,17 zł.


Działanie 413 "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" w ramach PROW 2007-2013

   

Działanie 413 "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

1. Operacja: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kominkiem z płaszczem wodnym w obiekcie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Załęże oraz z kotłem na paliwa stałe w obiekcie Dom Kultury w miejscowości Tetyń" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych poprzez wykonanie instalacji c.o. w świetlicy we wsi Załęże oraz w Domu Kultury w Tetyniu. Inwestycja przyczyni się tym samym do umozliwienia korzystania z obiektu przez cały rok.

W dniu 5 stycznia 2012r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00256-6930-UM1630106/10 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 29 910,00 zł, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł: 56 566,37 zł BRUTTO.

Operacja zakończona w grudniu 2010 roku .

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości 29 910,00 zł.

PROJEKT ZREALIZOWANY I ROZLICZONY.


2. Operacja: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Podniesienie jakości świadczenia usług społecznych i kulturalnych na terenie wsi Rokity, poprzez budowę obiektu świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu.

W dniu 29 stycznia 2013r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00604-6930-UM1630298/12 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 142 678,00 zł, co stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszt realizacji operacji wg kosztorysów inwestorskich wynosi: 217 708,09 zł BRUTTO. Koszt robót budowlanych po przetargu wynosi 156801,76 zł BRUTTO, przygotowano wniosek o aneks. Całkowite koszty inwestycji wyniosły 172 701,76 zł, wnioskowane dofinansowanie w kwocie 112 183,00 zł.

Świetlica oddana do użytku 28.09.2013r.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości: 103 034,44 zł

PROJEKT ZREALIZOWANY I ROZLICZONY.


Działanie 413 "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" w zakresie małych projektów

1. Operacja: "Organizacja Dożynek Gminnych Kozielice 2012" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Organizacja Dożynek Gminnych pozytywnie wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich przez kultywowanie i podtrzymywanie lokalnych tradycji ludowych (wystepy zespołów ludowych "Poranek" i "Jarzębina", podtrzymywanie tradycji dożynek) oraz integrację mieszkańców gminy podczas wspólnej zabawy".

W dniu 23 maja 2012r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00470-6930-UM1640824/12 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 17 930,74 zł, co stanowi 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt realizacji operacji wg wniosku wynosi: 31 252,00 zł BRUTTO, koszty kwalifikowalne: 25 615,35 zł.

Realizacja operacji 01.09.2012r.

Koszty całkowite realizacji operacji wyniosły 28 656,32 zł, koszty kwalifikowalne to 24 193,66 zł.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości 16 935,56 zł.

PROJEKT ZREALIZOWANO I ROZLICZONO.


2. Operacja: "Organizacja Święta Chleba w Gminie Kozielice" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz budowanie spójności społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi i integracja mieszkańców wzmacniająca więzi międzyludzkie, poprzez organizację Święta Chleba w Gminie Kozielice.

W dniu 2 września 2013r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00811-6930-UM1641288/13 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 31 005,80 zł, co stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt realizacji operacji wg wniosku wynosi: 43 389,18 zł BRUTTO, koszty kwalifikowalne: 38 757,25 zł.

Realizacja operacji 31.08.2013r.

Koszty całkowite realizacji operacji wyniosły 36 607,36 zł, koszty kwalifikowalne to 31 374,30 zł.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości 23 786,98 zł.

PROJEKT ZREALIZOWANO I ROZLICZONO.


3. Operacja: "Budowa placu zabaw w miejscowości Łozice" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi, rozwój rekreacji oraz budowanie spójności społeczności lokalnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łozice" .

W dniu 13 listopada 2014r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 01347-6930-UM1642200/14 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 21 075,20 zł, co stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt realizacji operacji wg wniosku wynosi: 32 403,12 zł BRUTTO, koszty kwalifikowalne: 26 344,00 zł.

Realizacja operacji 11.10.2014r.

Projekt zrealizowany.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości 21 075,20 zł.

PROJEKT ZREALIZOWANO I ROZLICZONO.


4. Operacja: "Organizacja Dożynek Gminnych 2014" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz budowanie spójności społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi i integracja społeczna mieszkańców wzmacniająca więzi międzyludzkie poprzez organizację Dożynek Gminnych.

W dniu 10 grudnia 2014r. w Szczecinie pomiędzy: Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 01403-6930-UM1642202/14 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 28 994,72 zł, co stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt realizacji operacji wg wniosku wynosi: 44 542,63 zł BRUTTO, koszty kwalifikowalne: 36 243,40 zł.

Realizacja operacji 06.09.2014r.

Projekt zrealizowany.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości 28 817,64 zł.

PROJEKT ZREALIZOWANO I ROZLICZONO.