Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Urząd Gminy
Kozielice
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej
 • Logo Unii Europejskiej

Projekty realizowane przez Zespół Szkół

Gmina Kozielice realizuje projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE (dalej Projekt) współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  projekt grantowy dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie  w tym zakresie  wynikające z pandemii COVID-19, na podstawie umowy nr WWS/58/2022  z dnia 14.04.2022 o powierzenie grantu.

W ramach Projektu prowadzonego  przez Gminę Kozielice Szkoła Podstawowa w Kozielicach im. Osadników Ziem Zachodnich  zrealizuje 

 1. Porady i konsultacje.
 2. Warsztaty

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne realizowane jest grupowo lub indywidualnie.

Numer umowy o powierzenie grantu: WWS/58/2022  z dnia 14.04.2022 r.

Termin realizacji: od dnia 01.02.2022r.  do dnia 30.06.2022 r.

Wartość przyznanego grantu: 10361,93 zł.

w tym dofinansowanie z UE: 8725,78 zł.

Wartość wkładu własnego Gminy Kozielice: 3657,15 zł.

Wsparcie kieruje się do uczniów przede wszystkim ze względu na zauważalną  sytuację pandemiczną. Rodzaj wsparcia obejmie zajęcia warsztatowe oraz prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych.

Zaplanowane działania przyczynią się bezpośrednio do zminimalizowania negatywnych skutków  wywołanych pandemią COVID-19 u uczniów najbardziej narażonych.

Pomoc kierowana jest do osób, u których zamknięcie w domach spowodowało zachwianie poczucia bezpieczeństwa, problemy z radzeniem sobie w nauce, stres związany z przychodzeniem do szkoły i wprowadzeniem nowych zmian organizacyjnych.


Wspieranie kompetencji kluczowych u uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach

Fundacja Rozwoju Lokalnego Progressus z siedzibą w Pyrzycach od 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2018 realizuje  w Szkole Podstawowej w Kozielicach  projekt pt.: Wspieranie kompetencji kluczowych u uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie RPZP.08.02.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału szkoły oraz wiedzy iumiejętności uczniów i nauczycieli.

Zaplanowane zadania:

 1. Przeprowadzenie cyklu 15 różnych zajęć dla uczniów i uczennic podnoszących kompetencje kluczowe oraz kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Wszystkie zaplanowane zajęcia dla uczniów są zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe w formie zajęć rozwijających zainteresowania. Zajęcia są skierowane do uczniów zarówno uzdolnionych jak i wykazujących różnorodne trudności.
 2. Utworzenie pracowni do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz pracowni informatycznej.
 3. Przeszkolenienauczycieliw zakresie podnoszącym kompetencje korzystania z narzędzi TIK
  w pracy dydaktycznej oraz kompetencje w prowadzeniu zajęć szkolnych metodą eksperymentu.

Trwałym efektem realizowanych działań będzie zmniejszenie różnic w ocenach uczniów na poziomie placówki.Zwiększenie i rozszerzenie kompetencji kluczowych uczniów, pozwoli na lepsze przygotowaniefundamentów wiedzy ucznia w kluczowych dla rynku pracy obszarach, co zmniejszy zagrożenie przedwczesnego opuszczenia systemu edukacji i zwiększy jego szansę na uzyskanie dobrego wykształcenia izatrudnienia.

Wszystkie planowane do realizacji zajęcia będą zajęciami dodatkowymi realizowanymipoza zajęciami podstawowymi i poza zajęciami wyrównawczymi już realizowanymi w szkole. Zapewnienie funkcjonalności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych po zakończeniu projektu zapewni irozszerzy możliwości uczniów w dostępie do Internetu oraz korzystania ze sprzętu.

Wartość projektu 312.897,50 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 265 962,87zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt:  „Doposażenie bazy dydaktycznej przedszkoli w Gminie Kozielice”.

Podążając za ogólną tendencją państwa  do obniżenia wieku szkolnego dzieci,  we wrześniu 2013 r. Gmina Kozielice jako organ prowadzący Zespół Szkół w Kozielicach podjęła działania zmierzające do  zapewnienia dobrego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w kolejnych latach poprzez aplikowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o środki unijne wspierające rozwój przedszkoli.

Na podstawie wiążącej umowy nr UDA-POKL.09.01.01-32-110/13-00 z dnia  14.02.2014 r. o dofinansowanie Projektu Systemowego pomiędzy  Gminą Kozielice- Projektodawcą, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie- Instytucją Pośredniczącą; zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości  173 551,92 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden zł 92/100). Wartość tego  projektu związana jest  bezpośrednio z  liczbą oddziałów w danej Gminie.

Projekt systemowy jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt ma zasięg ogólnopolski, a celem dodatkowych działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest:

 • poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia usług najwyższej jakości  na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,
 • likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich,
 • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym,
 • stałe, zgodne z polityką oświatową państwa upowszechnianie edukacji przedszkolnej

Potrzeba modernizacji w oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkół w Kozielicach wynika z faktu niedostosowania warunków lokalowych i organizacyjnych w tych oddziałach do potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Jest tak dlatego, iż dotychczas z usług oddziałów przedszkolnych w szkołach korzystały przeważnie dzieci  6-letnie.

Jednak potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego oraz upowszechnianie edukacji przedszkolnej powodują, że z tych oddziałów zaczną  korzystać  również  dzieci młodsze w przewadze 5 -letnie, którym należy zapewnić opiekę i ofertę edukacyjną dostosowaną do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.

Działania w powyższym zakresie są zgodne z kierunkiem zmian w ustawie o systemie oświaty uchwalonym przez Sejm RP 13 czerwca 2013 r., w zakresie zwiększania dostępności wychowania przedszkolnego w Polsce.  Zgodnie z koncepcją resortu edukacji, od 1 września 2015 r. gminy zostaną zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim, a od dnia 1 września 2017 r. również wszystkim dzieciom trzyletnim miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

W projekcie Gminy Kozielice zostały zaplanowane 3 zadania główne tj.:

 1. Organizację placu zabaw, w ramach której zostanie położona bezpieczna nawierzchnia, zostaną zamontowane urządzenia zabawowe wraz z miejscem do biernego odpoczynku dzieci i ich opiekunów. Teren placu zabaw będzie ogrodzony.
 2. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, który obejmuje małą modernizację sanitariatów w szkole podstawowej.
 3. Wyposażenie, w którym zaplanowano zakup nowych mebli,  zabawek, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ITC.

 W obecnej chwili trwają uzgodnienia z firmami/wykonawcami przewidzianych zadań oraz  korespondencja   z WUP Szczecin w sprawie sprawnego  przebiegu realizacji projektu. Zakończenie prac planujemy na końcówkę sierpnia bieżącego roku.

Materiał opracowany na podstawie dokumentu z dnia 3 lipca 2013r.   dotyczącego zasad finansowania projektów systemowych w ramach POKL.        

koordynator projektu
Agnieszka Ochrońska

Jak już wspomniano w poprzedniej informacji dotyczącej realizowanego projektu w  Gminie Kozielice zostały zaplanowane 3 zadania główne dotyczące poprawy jakości pracy dwóch oddziałów przedszkolnych tj.:

 1. Organizacja placu zabaw, w ramach której zostanie położona bezpieczna nawierzchnia, zostaną zamontowane urządzenia zabawowe wraz z miejscem do biernego odpoczynku dzieci i ich opiekunów. Teren placu zabaw będzie ogrodzony.
 2. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, który obejmuje małą modernizację sanitariatów w szkole podstawowej.
 3. Wyposażenie, w którym zaplanowano zakup nowych mebli,  zabawek, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ITC.

Aktualnie:

Zgodnie z zamierzeniem w okresie wakacyjnym zrealizowano zaplanowane działania jakimi była modernizacja sanitariatów w szkole podstawowej polegająca na dostosowaniu ich do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym (w ramach zadania odświeżono 2 pomieszczenia WC, wymieniono (oraz obniżono część) armaturę łazienkową dostosowując ją wzrostem do wieku przedszkolaka, wymieniono całą  stolarkę drzwiową włącznie z poszerzeniem otworów drzwi wejściowych dostosowujących je do powszechnie  obowiązujących norm.  Część prac w ramach tego zadania  wykonano w ramach środków własnych.

W trakcie wakacji odświeżono i w pełni umeblowano dwa oddziały przedszkolne. W ramach zadania  zakupiono pierwszą w szkole mobilną tablicę interaktywną w komplecie z projektorem. W ramach projektu unijnego zakupiono również ksero, 2 laptopy, sporo siedzisk (pufy, poduchy, mini kanapy ) służących do wypoczynku dzieci, mnóstwo pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastyczno-technicznych, które we wspomnianych oddziałach znalazły swoje miejsce.

Jednym z najbardziej oczekiwanych  przez dzieci i rodziców zadaniem, którego podjęła się Gmina było zrealizowanie inwestycji budowy placu zabaw przy szkole. Ku ogólnemu niezadowoleniu  termin budowy przesunął się w czasie o ponad 2 tygodnie. Jednakże już w chwili obecnej  zarówno dzieci z przedszkola, szkoły jak i nasze wioskowe maluszki których jeszcze nie ma w murach Zespołu Szkół, a także dzieci  miejscowe które przychodzą tu po lekcjach mogą dać upust swej aktywności korzystając z atutów kolorowego placu.

Żywię nadzieję, że praca moja jako koordynatora zrealizowanego projektu oraz władz gminy, jako prowodyra podjęcia wyzwania pozyskania funduszy unijnych ze źródeł EFS ma sens. Wierzę, iż zarówno uczniowie jak i mieszkańcy gminy  będą wykazywali się poszanowaniem rzeczy użytku publicznego, zwłaszcza przy korzystaniu z urządzeń zamontowanych  na placu  jak również  potrafili we właściwy sposób reagować na niewłaściwe zachowania współużytkowników. Wspólnym naszym celem powinno być jak najdłuższe utrzymanie aktualnego stanu.