Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Środa 07 czerwca 2023, imieniny: Roberta i Wiesława

Obsługa techniczna
ALFA TV

WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW

WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW na kadencję 2024-2027.

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2019. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 2017 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czełwca 2011 1'. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.) Rada Gminy Kozielice jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2024-2027.

Biuro Rady informuje, że terminie do dnia 30 czerwca 2023r. należy zgłaszać kandydatów na ławników do Sądów powszechnych, następnie w terminie najpóźniej do końca października 2023 r. Rada Gminy dokona wyboru ławników do Sądów Powszechnych. do:

  1. Sądu Rejonowego w Stargardzie    - 1 osoba
  • Ławnicy do spraw pracy

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Druki zgłoszeń kandydatów na ławników można otrzymać w Urzędzie Gminy w Kozielicach pokój nr 9  lub na stronie internetowej Gminy..

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest poniżej.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

- 2 aktualne zdjęcia , zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

-  informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ,a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego , oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rej estru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,      

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1 ) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;  

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;   

7) posiada co najmniej "kształcenie średnie lub średnie branżowe. 

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

l) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;         

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej ;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

NIE MOŻNA BYĆ ŁAWNIKIEM JEDNOCZEŚNIE W WIĘCEJ NIŻ JEDNYM SĄDZIE.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na podstawie karty zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na tej liście.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Karpiński

 

DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia