Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Środa 07 czerwca 2023, imieniny: Roberta i Wiesława

Obsługa techniczna
ALFA TV

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ

Gmina Kozielice realizuje projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE (dalej Projekt)współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  projekt grantowy dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie  w tym zakresie  wynikające z pandemii COVID-19, na podstawie umowy nr WWS/58/2022  z dnia 14.04.2022 o powierzenie grantu.

  

W ramach Projektu prowadzonego  przez Gminę Kozielice Szkoła Podstawowa w Kozielicach im. Osadników Ziem Zachodnich  zrealizuje

  1. Porady i konsultacje.
  2. Warsztaty

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne realizowane jest grupowo lub indywidualnie.

 

Numer umowy o powierzenie grantu: WWS/58/2022  z dnia 14.04.2022 r.

Termin realizacji: od dnia 01.02.2022r.  do dnia 30.06.2022 r.

Wartość przyznanego grantu: 10361,93 zł.

w tym dofinansowanie z UE: 8725,78 zł.

Wartość wkładu własnego Gminy Kozielice: 3657,15 zł.

Wsparcie kieruje się do uczniów przede wszystkim ze względu na zauważalną  sytuację pandemiczną. Rodzaj wsparcia obejmie zajęcia warsztatowe oraz  prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych. Zaplanowane działania  przyczynią się bezpośrednio do zminimalizowania negatywnych skutków  wywołanych pandemią COVID-19 u uczniów najbardziej narażonych. Pomoc  kierowana jest do osób, u których zamknięcie w domach spowodowało zachwianie  poczucia bezpieczeństwa, problemy z radzeniem sobie w nauce, stres związany z  przychodzeniem do szkoły i wprowadzeniem nowych zmian organizacyjnych.

 

 

 

Wspieranie kompetencji kluczowych u uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach

Informacja o projekcie

 

Fundacja Rozwoju Lokalnego Progressus z siedzibą w Pyrzycach od 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2018 realizuje  w Szkole Podstawowej w Kozielicach  projekt pt.: Wspieranie kompetencji kluczowych u uczniów Zespołu Szkół w Kozielicach.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie RPZP.08.02.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału szkoły oraz wiedzy iumiejętności uczniów i nauczycieli.

Zaplanowane zadania:

  1. Przeprowadzenie cyklu 15 różnych zajęć dla uczniów i uczennic podnoszących kompetencje kluczowe oraz kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Wszystkie zaplanowane zajęcia dla uczniów są zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe w formie zajęć rozwijających zainteresowania. Zajęcia są skierowane do uczniów zarówno uzdolnionych jak i wykazujących różnorodne trudności.
  2. Utworzenie pracowni do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz pracowni informatycznej.
  3. Przeszkolenienauczycieliw zakresie podnoszącym kompetencje korzystania z narzędzi TIK
    w pracy dydaktycznej oraz kompetencje w prowadzeniu zajęć szkolnych metodą eksperymentu.

Trwałym efektem realizowanych działań będzie zmniejszenie różnic w ocenach uczniów na poziomie placówki.Zwiększenie i rozszerzenie kompetencji kluczowych uczniów, pozwoli na lepsze przygotowaniefundamentów wiedzy ucznia w kluczowych dla rynku pracy obszarach, co zmniejszy zagrożenie przedwczesnego opuszczenia systemu edukacji i zwiększy jego szansę na uzyskanie dobrego wykształcenia izatrudnienia. Wszystkie planowane do realizacji zajęcia będą zajęciami dodatkowymi realizowanymipoza zajęciami podstawowymi i poza zajęciami wyrównawczymi już realizowanymi w szkole. Zapewnienie funkcjonalności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych po zakończeniu projektu zapewni irozszerzy możliwości uczniów w dostępie do Internetu oraz korzystania ze sprzętu.

 

Wartość projektu 312.897,50 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 265 962,87zł

              >>informacja do pobrania<<

 

 

                    

 

PROJEKT: „Bawimy się i rozwijamy, biorąc udział w indywidualizacji”- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

>>SPRAWOZDANIE<<

>>ZDJĘCIA<<

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o projekcie

Projekt:    „Doposażenie bazy dydaktycznej przedszkoli w Gminie Kozielice”.

 

                Podążając za ogólną tendencją państwa  do obniżenia wieku szkolnego dzieci ,  we wrześniu 2013 r. Gmina Kozielice jako organ prowadzący Zespół Szkół w Kozielicach podjęła działania zmierzające do  zapewnienia dobrego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w kolejnych latach poprzez aplikowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o środki unijne wspierające rozwój przedszkoli. Na podstawie wiążącej umowy nr UDA-POKL.09.01.01-32-110/13-00 z dnia  14.02.2014 r. o dofinansowanie Projektu Systemowego pomiędzy  Gminą Kozielice- Projektodawcą, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie- Instytucją Pośredniczącą; zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości  173 551,92 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden zł 92/100). Wartość tego  projektu związana jest  bezpośrednio z  liczbą oddziałów w danej Gminie.

                Projekt systemowy jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt ma zasięg ogólnopolski, a celem dodatkowych działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest:

- poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

-przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia usług najwyższej jakości  na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,

-likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich,

-wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym,

-stałe, zgodne z polityką oświatową państwa upowszechnianie edukacji przedszkolnej

            Potrzeba modernizacji w oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkół w Kozielicach wynika z faktu niedostosowania warunków lokalowych i organizacyjnych w tych oddziałach do potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Jest tak dlatego, iż dotychczas z usług oddziałów przedszkolnych w szkołach korzystały przeważnie dzieci  6- letnie. Jednak potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego oraz upowszechnianie edukacji przedszkolnej powodują, że z tych oddziałów zaczną  korzystać  również  dzieci młodsze w przewadze 5 -letnie, którym należy zapewnić opiekę i ofertę edukacyjną dostosowaną do ich potrzeb i możliwości rozwojowych.

            Działania w powyższym zakresie są zgodne z kierunkiem zmian w ustawie o systemie oświaty uchwalonym przez Sejm RP 13 czerwca 2013 r., w zakresie zwiększania dostępności wychowania przedszkolnego w Polsce.  Zgodnie z koncepcją resortu edukacji, od 1 września 2015 r. gminy zostaną zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim, a od dnia 1 września 2017 r. również wszystkim dzieciom trzyletnim miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

W projekcie Gminy Kozielice zostały zaplanowane 3 zadania główne tj.:

1.      Organizację placu zabaw, w ramach której zostanie położona bezpieczna nawierzchnia, zostaną zamontowane urządzenia zabawowe wraz z miejscem do biernego odpoczynku dzieci i ich opiekunów. Teren placu zabaw będzie ogrodzony.

2.      Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, który obejmuje małą modernizację sanitariatów w szkole podstawowej.

3.      Wyposażenie, w którym zaplanowano zakup nowych mebli,  zabawek, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ITC.

            W obecnej chwili trwają uzgodnienia z firmami/wykonawcami przewidzianych zadań oraz  korespondencja   z WUP Szczecin w sprawie sprawnego  przebiegu realizacji projektu. Zakończenie prac planujemy na końcówkę sierpnia bieżącego roku.


Materiał opracowany na podstawie dokumentu z dnia 3 lipca 2013r.   dotyczącego zasad finansowania projektów systemowych w ramach POKL.        

 

                                                                                                           koordynator projektu

                                                                                                         Agnieszka Ochrońska

 

 

Jak już wspomniano w poprzedniej informacji dotyczącej realizowanego projektu       w  Gminie Kozielice zostały zaplanowane 3 zadania główne dotyczące poprawy jakości pracy dwóch oddziałów przedszkolnych  tj.:

  1. Organizacja placu zabaw, w ramach której zostanie położona bezpieczna nawierzchnia, zostaną zamontowane urządzenia zabawowe wraz z miejscem do biernego odpoczynku dzieci i ich opiekunów. Teren placu zabaw będzie ogrodzony.
  2. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, który obejmuje małą modernizację sanitariatów w szkole podstawowej.
  3. Wyposażenie, w którym zaplanowano zakup nowych mebli,  zabawek, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ITC.

Aktualnie:

                Zgodnie z zamierzeniem w okresie wakacyjnym zrealizowano zaplanowane działania jakimi była modernizacja sanitariatów w szkole podstawowej polegająca na dostosowaniu ich do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym (w ramach zadania odświeżono 2 pomieszczenia WC, wymieniono (oraz obniżono część)  armaturę łazienkową dostosowując ją wzrostem do wieku przedszkolaka, wymieniono całą  stolarkę drzwiową włącznie z poszerzeniem otworów drzwi wejściowych dostosowujących je do powszechnie  obowiązujących norm.  Część prac w ramach tego zadania  wykonano w ramach środków własnych.

                W trakcie wakacji odświeżono i  w pełni umeblowano dwa oddziały przedszkolne. W ramach zadania  zakupiono pierwszą w szkole mobilną tablicę interaktywną w komplecie z projektorem.     W ramach projektu unijnego zakupiono również ksero, 2 laptopy, sporo siedzisk (pufy, poduchy, mini kanapy ) służących do wypoczynku dzieci , mnóstwo pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów plastyczno-technicznych, które we wspomnianych oddziałach znalazły swoje miejsce.

 

                Jednym z najbardziej oczekiwanych  przez dzieci i rodziców zadaniem, którego podjęła się Gmina było zrealizowanie inwestycji budowy placu zabaw przy szkole. Ku ogólnemu niezadowoleniu  termin budowy przesunął się w czasie o ponad 2 tygodnie. Jednakże już w chwili obecnej  zarówno dzieci z przedszkola, szkoły jak i nasze wioskowe maluszki których jeszcze nie ma w murach Zespołu Szkół, a także dzieci  miejscowe które przychodzą tu po lekcjach mogą dać upust swej aktywności korzystając z atutów kolorowego placu.

 Żywię nadzieję  , że praca moja jako koordynatora zrealizowanego projektu  oraz władz  gminy,  jako prowodyra podjęcia wyzwania pozyskania funduszy unijnych ze źródeł EFS ma sens. Wierzę, iż zarówno uczniowie jak i mieszkańcy gminy  będą wykazywali się poszanowaniem rzeczy użytku publicznego,   zwłaszcza przy korzystaniu  z urządzeń zamontowanych  na placu  jak również  potrafili we właściwy sposób reagować na niewłaściwe zachowania współużytkowników. Wspólnym naszym celem powinno być jak najdłuższe utrzymanie aktualnego stanu.

W załączeniu galeria zdjęć zrealizowanego projektu.

Kozielice, 12.11.2014r.                                                                                                

                                                          &n