Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Środa 07 czerwca 2023, imieniny: Roberta i Wiesława

Obsługa techniczna
ALFA TV

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - Informacje o Zespole Interdyscyplinarnym

Ważne linki:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=12159 

http://www.niebieskalinia.info/files/Artykuly/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie-2014.pdf

https://pcprstargard.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

https://pyrzyce.naszepcpr.pl/punkt-interwecji-kryzysowej

https://pyrzyce.naszepcpr.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie 

 

Przemoc w rodzinie - jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób ją stosujących określone zostały w ustawie z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie.

Osoba dotknięta przemocą w rodzinie uprawniona jest do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Procedura „Niebieskie Karty”

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie przez przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty oraz ochrony zdrowia (przedstawicielem uprawnionym do działań jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny).

Procedura „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy wypełniane przez przedstawicieli podmiotów ją realizujących zostały określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. wydanym na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wójt Gminy Kozielice  powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego weszli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach, Oświaty– Szkoła Podstawowa w Kozielicach, Służby Zdrowia – NZOZ ESKULAP Sp. z o.o. w Pyrzycach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach, Komendy Powiatowej Policji  w Pyrzycach, Instytucji Pozarządowej – Stowarzyszenie Pod Kasztanem z siedzibą w Czarnowie, Sądu Rejonowego w Stargardzie (kurator zawodowy ds. dorosłych, kurator zawodowy ds. rodzinnych). Rada Gminy Kozielice  określiła tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozielicach:

Przewodnicząca:

  1. Jolanta Zięba - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kozielicach.

Zastępca:

  1. Zdzisława  Wiśniewska - Specjalista pracy socjalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach.

Członkowie:

  1. Krzysztof Socha – Starszy kurator zawodowy ds. nieletnich Sądu Rejonowego w Stargardzie;
  2. Artur Jaskulski -  Dzielnicowy Rewiru Kozielice z KPP w Pyrzycach;
  3. Anna Siepka- Pedagog z Szkoły Podstawowej w Kozielicach;
  4. Monika Furtak -  Przedstawiciel instytucji pozarządowej – Stowarzyszenie Pod Kasztanem w Czarnowie;
  5. Patrycja Ślusarczyk – Starszy pracownik socjalny, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach;
  6. Justyna Gabryś – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach;
  7. Kamila Wojszkun-Piasecka – Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach;
  8. Renata Szlosek – Pielęgniarka NZOZ ESKULAP Sp. z o.o.  w Pyrzycach.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodziniew indywidualnych przypadkach. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący Zespołu zwraca się do członków Zespołu Interdyscyplinarnego o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy, w szczególności: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach; monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Obsługę organizacyjno - techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice, tel. 91 561 11 38/39/40.

 

Adres

Numer telefonu

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Kozielice 73

74-204 Kozielice

 

91 561 11 38/ 39 /40

Jolanta Zięba – Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Kozielice 73

74-204 Kozielice

 

91 561 11 38

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach

Kozielice 73

74-204 Kozielice

 

91 561 11 39

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Eskulap Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 11 74-200 Pyrzyce

 

91 570 15 04

91 570 16 47

Punkt Konsultacyjny z siedzibą

w Urzędzie Gminy w Kozielicach

Kozielice 73

74-204 Kozielice

pokój Ośrodka Pomocy Społecznej

na parterze

 

91 561 11 39

Komenda Powiatowa Policji

w Pyrzycach

ul. Kościuszki 24

74-200 Pyrzyce

 

91 577 95 11

Dzielnicowy Rewiru Kozielice

z KPP  w Pyrzycach

asp. Artur Jaskulski

91 577 95 23

kom. 571 323 891

KPP w Pyrzycach pokój nr 226

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

w Szczecinie

Filia w Pyrzycach

ul. Stargardzka 29

74-200  Pyrzyce

 

999

91 570 04 44

Sąd Rejonowy w Stargardzie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Ks. Bogusława  IV  25

73 110 Stargard

 

91 578 97 38

91 578 97 46

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie

ul. Młodych Techników 7

74-200 Pyrzyce

 

91 887 41 20

Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Pyrzycach

Dyżury

Poniedziałki 16:00 – 19:00

Środy 16:30 – 18:30

 

91 887 41 20

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4

74-200  Pyrzyce

 

91 570 07 44

 

Ogólnopolski telefon dla ofiar

przemocy w rodzinie

 

 

800 120 002

https://pk.gov.pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/ogolnopolski-telefon-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie/ogolnopolski-telefon-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie/

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia