Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Poniedziałek 18 stycznia 2021, imieniny: Piotra i Małgorzaty

Obsługa techniczna
ALFA TV

PROW 2014-2020

poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Operacja:  "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebórz, Gmina Kozielice"  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest: Poprawa warunków życia i podniesienie jakości świadczonych usług kulturalnych mieszkańców miejscowości Trzebórz, Gmina Kozielice poprzez budowę świetlicy wiejskiej.

W dniu 31 maja 2017r.  w Szczecinie pomiędzy:

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa o przyznanie pomocy  Nr 00052-6935-UM1610059/17 na realizację ww. operacji

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosiła 170 114,00 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Podpisano 2 Anesky do Umowy: 1 zmieniający termin zakończenia realizacji operacji, 2 zmieniający termin zakończenia realizacji operacji oraz koszty realizacji operacji oraz poziom dofinansowania do kwoty 153 942,00 zł.

Pomoc będzie wypłacona jednorazowo po zakończeniu realizacji operacji.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

05.2018 po Aneksowaniu 09.2018

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w marcu 2017r. Wykonawcą robót była firma Zakład Remontowo Budowlany Mirosław Derlatka ze Stargardu, budowa została podzielona na dwa etapy:

I etap obejmujący stan surowy otwarty (finansowany z budżetu Gminy Kozielice),

II etap obejmujący pozostałe roboty zewnętrzne i wykończeniowe (współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Koszt realizacji robót wg umowy z Wykonawcą miał wynieść  529 533,81 zł brutto.

Niestety z powodów zdrowotnych po zakończeniu I etapu realizacji zadania Wykonawca złożył rezygnację i umowa została rozwiązana.

Koszt budowy I etapu wyniósł: 185 194,33 zł

Przeprowadzono 2 postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy dokończenia II etapu budowy budynku świetlicy wiejskiej. W przedmiotowym postępowaniu została zawarta umowa na realizację robót z firmą: F.H.U. DER-BUD Bartłomiej Derlatka ze Stargardu, firma dokończyła budowę budynku za kwotę 443 561,69 zł brutto.

Roboty budowlane zostały zakończone, obiekt oddano do użytku.

Łączny koszt budowy budynku świetlicy wiejskiej w Trzeborzu wyniósł: 628 756,02 zł brutto.

Obecnie przygotowywany jest wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 153 942,00 zł – pomoc wypłacana jest po zakończeniu i rozliczeniu operacji. 

 

 

PROW 2007-2013                                                                                                                           

Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach PROW 2007-2013

        

1. Operacja:  "Budowa i wymiana sieci wodociągowej na trasie Kozielice-Łozice, Kozielice-Rokity oraz zwodociągowanie miejscowości Załęże, gmina Kozielice, powiat Pyrzycki"  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Łozice, Rokity oraz Załęże poprzez budowę i wymianę sieci wodociągowej, co wpłynie na polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawi jakość wody przez wyeliminowanie istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowych.

W dniu 20 kwietnia 2010r.  w Szczecinie pomiędzy:

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji, w dniu 19.11.2010r. sporządzono Aneks do umowy.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 825 112,00 zł, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pomoc będzie wypłacona w dwóch transzach:

I transza  w wysokości 359 890,00 zł po zakończeniu operacji dla pierwszego etapu - Budowa sieci wodociągowej na trasie Kozielice-Łozice, Kozielice-Rokity - zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości 359 459,66 zł;

II transza w wysokości 465 222,00 zł po zakończeniu operacji dla drugiego etapu - Budowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Załęże - zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości 408 560,00 zł.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

I etap 06.2011

II etap 06.2012.

Realizacja operacji zakończona, sieć oddana do użytku.

Koszty całkowite (w przybliżeniu) poniesione na realizację I etapu operacji to kwota - 629 474,00 zł brutto. Koszty kwalifikowalne - 479 853,69 zł.

Koszty całkowite (w przybliżeniu) poniesione na realizację II etapu operacji to kwota - 933 110,00 zł brutto. Koszty kwalifikowalne - 544 746,89 zł.

PROJEKT ZREALIZOWANY I ROZLICZONY.

 

2. Operacja: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Budowa sieci kanalizacj sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do miejscowości Siemczyn wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców oraz na poprawę ochrony środowiska. 

W dniu 10 lutego 2011r.  w Szczecinie pomiędzy:

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00082-6921-UM1600127/10 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 589 911,00 zł, co stanowi 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Szacunkowy koszt realizacji operacji  po roztrzygnięciu przetargu wynosi 1 451 181,60 zł.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

I etap 12.2012

Pomoc będzie wypłacona jednorazowo: kwota 589 911,00 zł.

Realizacja operacji zakończona, sieć oddana do użytku.

Koszty całkowite poniesione na realizację I etapu operacji to kwota - 1 560 593,90 zł brutto. Koszty kwalifikowalne - 1 127 708,27 zł.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości: 542 354,26 zł

PROJEKT ZREALIZOWANY I ROZLICZONY.

 

3. Operacja: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Tetyń oraz ochrona środowiska naturalnego i obszarów Natura 2000 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. 

W dniu 18 grudnia 2012r.  w Szczecinie pomiędzy:

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00166-6921-UM1600176/12 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 2 152 858,00 zł, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Szacunkowy koszt realizacji operacji wg kosztorysów inwestorskich 3 530 573,48 zł.

Po przetargu kwota realizacji zadania wynosi 2 403 946,81 zł BRUTTO, koszty kwalifikowlane 1 954 428,30 zł, w dniu 12.09.2013r. podpisano Aneks do umowy o dofinansowania zmieniający kwotę dofinansowania do kwoty 1 454 072,00 zł.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

I etap 10.2014

Realizacja operacji zakończona, sieć oddana do użytku.

Koszty całkowite poniesione na realizację operacji to kwota - umowa podstawowa 2 407 187,09 zł brutto, roboty dodatkowe na kwotę 337 363,31 zł co łącznie daje wartość 2 744 550,40 zł. Koszty kwalifikowalne - 1 851 873,69 zł.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości: 1 388 905,00 zł

PROJEKT ZREALIZOWANY I ROZLICZONY.

 

4. Operacja: "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozielicach" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków, co zwiększy jej przepustowość oraz umożliwi rozbudowę sieci kanalizacyjnej i zapewni odbiór ścieków od większej liczby mieszkańców.

W dniu 20 grudnia 2013r.  w Szczecinie pomiędzy:

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00236-6921-UM1600310/13 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 235 553,00 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Szacunkowy koszt realizacji operacji wg kosztorysów inwestorskich 3 131 626,17 zł, po przetargu wartość robót to kwota 2 206 749,47 zł brutto łącznie z nadzorem inwestorskim.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

I etap 05.2015

Realizacja operacji zakończona, obiekt oddana do użytku.

Koszty całkowite realizacji operacji wyniosły brutto 2 855 748,72 zł, koszty kwalifikowane to kwota 1 792 371,62 zł.

Podział kosztów:

Branża budowlana – 581 844,35 zł

Technologia – 1 578 869,29 zł

Renowacja istniejącego reaktora – 31 875,13 zł

Branża elektryczna i AKPiA – 530 845,76 zł

Roboty dodatkowe – 78 224,72 zł

Nadzór inwestorski – 54 089,48 zł

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości: 1 235 553,00 zł

PROJEKT ZREALIZOWANY I ROZLICZONY.

 

Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach PROW 2007-2013

1. Operacja: "Budowa świetlicy wiejskiej w Siemczynie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych na terenie wsi Siemczyn, poprzez budowę obiektu świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu. 

W dniu 13 grudnia 2011r.  w Szczecinie pomiędzy:

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00284-6922-UM1600345/10 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 387 125,00 zł, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Szacunkowy koszt realizacji operacji wg kosztorysów: 629 723,01 zł. Po przetargu koszt inwestycji wynosi: 409 440,00 zł, dofinansowanie w kowcie: 306 843,00 zł - po rozliczeniu inwestycji.

Obecnie trwają prace budowlane.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

I etap 09.2013

W dniu 24.10.2013r. podpisano Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie, zmieniający termin realizacji operacji z podziałem na 2 etapy.

I etap - 11.2013, Koszt realizacji: 259 985,17 zł, dofinansowanie w kwocie: 150 540,00 zł

II etap - 11.2014, Koszt realizacji 166 334,31 zł (po przetargu koszt: 154 994,19 zł), dofinansowanie 101 423,00 zł

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy za I etap w wysokości: 150 539,65 zł

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy za II etap w wysokości: 87 793,29 zł

Koszty całkowite poniesione na realizację operacji to kwota - 436 099,61 zł brutto. Koszty kwalifikowalne - 322 292,51 zł.

Projekt zrealizowano i rozliczony, uzyskana kwota pomocy 238 332,94 zł.

 

2. Operacja: "Budowa świetlicy wiejskiej w Łozicach" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych na terenie wsi Łozice, poprzez budowę obiektu świetlicy wiejskiej a także zagospodarowanie terenu przez budowę drogi i chodników jako dojścia do świetlicy. Powstały obiekt ma przyczynić się do poprawy warunków w zakresie świadczenia usług kulturalnych na tym terenie, utworzenie miejsca do odbywania spotkań i imprez kulturalnych oraz zacieśnienia kontaktów międzyludzkich. Tak powstała infrastruktura ma także być magnesem dla młodych ludzi mogących w godzinach poza lekcyjnych w ciekawy sposób spędzać czas. 

W dniu 13 grudnia 2011r. w Szczecinie pomiędzy:

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00285-6922-UM1600346/10 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 427 096,00 zł, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Szacunkowy koszt realizacji operacji wg kosztorysów: 694 743,87 zł. Po przetargu koszt inwestycji wynosi: 440 340,00 zł, dofinansowanie w kowcie: 330 255,00 zł - po rozliczeniu inwestycji.

Obecnie trwają prace budowlane.

Termin realizacji operacji wg wniosku:

I etap 09.2013

W dniu 25.10.2013r. podpisano Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie, zmieniający termin realizacji operacji z podziałem na 2 etapy.

I etap - 11.2013, Koszt realizacji: 325 518,69 zł, dofinansowanie w kwocie: 183 045,00 zł

II etap - 11.2014, Koszt realizacji 175 519,46 zł (po przetargu koszt: 293 257,44 zł), dofinansowanie 107 024,00 zł

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy za I etap w wysokości: 182 689,17 zł

Obecnie trwają prace wykończeniowe, realizacja II etapu operacji.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy za II etap w wysokości: 107 024,00 zł

Koszty całkowite poniesione na realizację operacji to kwota - 572 294,01 zł brutto. Koszty kwalifikowalne - 414 276,92 zł.

Projekt zrealizowano i rozliczony, uzyskana kwota pomocy  289 713,17 zł.

 

     

Działanie 413 "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" w ramach PROW 2007-2013

Działanie 413 "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

1. Operacja: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kominkiem z płaszczem wodnym w obiekcie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Załęże oraz z kotłem na paliwa stałe w obiekcie Dom Kultury w miejscowości Tetyń" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych poprzez wykonanie instalacji c.o. w świetlicy we wsi Załęże oraz w Domu Kultury w Tetyniu. Inwestycja przyczyni się tym samym do umozliwienia korzystania z obiektu przez cały rok.

W dniu 5 stycznia 2012r.  w Szczecinie pomiędzy:

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00256-6930-UM1630106/10 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 29 910,00 zł, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł: 56 566,37 zł BRUTTO.

Operacja zakończona w grudniu 2010 roku .

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości 29 910,00 zł.

PROJEKT ZREALIZOWANY I ROZLICZONY.

2. Operacja: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Podniesienie jakości świadczenia usług społecznych i kulturalnych na terenie wsi Rokity, poprzez budowę obiektu świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu.

W dniu 29 stycznia 2013r.  w Szczecinie pomiędzy:

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00604-6930-UM1630298/12 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 142 678,00 zł, co stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszt realizacji operacji wg kosztorysów inwestorskich wynosi: 217 708,09 zł BRUTTO. Koszt robót budowlanych po przetargu wynosi 156801,76 zł BRUTTO, przygotowano wniosek o aneks. Całkowite koszty inwestycji wyniosły 172 701,76 zł, wnioskowane dofinansowanie w kwocie 112 183,00 zł.

Świetlica oddana do użytku 28.09.2013r.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości: 103 034,44 zł

PROJEKT ZREALIZOWANY I ROZLICZONY.

 

 

Działanie 413 "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" w zakresie małych projektów

1. Operacja: "Organizacja Dożynek Gminnych Kozielice 2012" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Organizacja Dożynek Gminnych pozytywnie wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich przez kultywowanie i podtrzymywanie lokalnych tradycji ludowych (wystepy zespołów ludowych "Poranek" i "Jarzębina", podtrzymywanie tradycji dożynek) oraz integrację mieszkańców gminy podczas wspólnej zabawy" .

W dniu 23 maja 2012r.  w Szczecinie pomiędzy:

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00470-6930-UM1640824/12 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 17 930,74 zł, co stanowi 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt realizacji operacji wg wniosku wynosi: 31 252,00 zł BRUTTO, koszty kwalifikowalne: 25 615,35 zł.

Realizacja operacji 01.09.2012r.

Koszty całkowite realizacji operacji wyniosły 28 656,32 zł, koszty kwalifikowalne to 24 193,66 zł.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości 16 935,56 zł.

PROJEKT ZREALIZOWANO I ROZLICZONO.

 

2. Operacja: "Organizacja Święta Chleba w Gminie Kozielice" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz budowanie spójności społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi i integracja mieszkańców wzmacniająca więzi międzyludzkie, poprzez organizację Święta Chleba w Gminie Kozielice..

W dniu 2 września 2013r.  w Szczecinie pomiędzy:

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 00811-6930-UM1641288/13 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 31 005,80 zł, co stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt realizacji operacji wg wniosku wynosi: 43 389,18 zł BRUTTO, koszty kwalifikowalne: 38 757,25 zł.

Realizacja operacji 31.08.2013r.

Koszty całkowite realizacji operacji wyniosły 36 607,36 zł, koszty kwalifikowalne to 31 374,30 zł.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości 23 786,98 zł.

PROJEKT ZREALIZOWANO I ROZLICZONO.

3. Operacja: "Budowa placu zabaw w miejscowości Łozice" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi, rozwój rekreacji oraz budowanie spójności społeczności lokalnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łozice" .

W dniu 13 listopada 2014r.  w Szczecinie pomiędzy:

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 01347-6930-UM1642200/14 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 21 075,20 zł, co stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt realizacji operacji wg wniosku wynosi: 32 403,12 zł BRUTTO, koszty kwalifikowalne: 26 344,00 zł.

Realizacja operacji 11.10.2014r.

Projekt zrealizowany.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości 21 075,20 zł.

PROJEKT ZREALIZOWANO I ROZLICZONO.

4. Operacja: "Organizacja Dożynek Gminnych 2014" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz budowanie spójności społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi i integracja społeczna mieszkańców wzmacniająca więzi międzyludzkie poprzez organizację Dożynek Gminnych.

W dniu 10 grudnia 2014r. w Szczecinie pomiędzy:

Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Kozielice została podpisana umowa Nr 01403-6930-UM1642202/14 o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji.

Przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wg wniosku wynosi 28 994,72 zł, co stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt realizacji operacji wg wniosku wynosi: 44 542,63 zł BRUTTO, koszty kwalifikowalne: 36 243,40 zł.

Realizacja operacji 06.09.2014r.

Projekt zrealizowany.

Zatwierdzono i wypłacono kwotę pomocy w wysokości 28 817,64 zł.

PROJEKT ZREALIZOWANO I ROZLICZONO.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia