Przejdź do strony z wysokim kontrastem
Wymagany jest Adobe Flash Player
Dziś jest: Poniedziałek 05 grudnia 2022, imieniny: Kryspina i Saby

Obsługa techniczna
ALFA TV

Zarządzenie Nr 72.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 października 2021 r.

2021-10-21 10:36:50

Zarządzenie Nr 72.2021

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 19 października 2021 r.

 

w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2022”.

 

            Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXV/165/17 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego    w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Uruchamiam konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymie- nionymi w art. 3 ust. 3 na wstępie cytowanej ustawy w przedmiocie „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3   ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2022”.

2. Termin przeprowadzenia konsultacji ustalam od 21 października do 8 listopada 2021 r.

3. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od podmiotów wymienionych w   ust. 1 na temat proponowanych zapisów w projekcie uchwały, o którym mowa w ust. 1.

4. Przedmiotem konsultacji jest rozpoznanie stanowiska podmiotów wymienionych w ust. 1  w sprawie projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1, w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

5. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i inne podmioty

prowadzące działalność na terenie Gminy Kozielice.

 

§ 2. 1. Konsultacje prowadzone będą w następującej formie:

  1. Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2022”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie udostępnione od dnia 21 października 2021 r.:
  1. na stronach internetowych: www.bip.kozielice.pl oraz www.kozielice.pl,
  2. do wglądu u Sekretarza Gminy w siedzibie urzędu pok. nr 1.
  1. Informacja o podjęciu konsultacji dodatkowo zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach.

2. Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwały, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 należy  

składać na formularzu wg wzoru stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, na:

    1. adres poczty elektronicznej: promocja@kozielice.pl,
    2. numer faksu: 91 561 11 32,
    3. adres siedziby Urzędu Gminy Kozielice: Kozielice 73, 74-204 Kozielice

 

§ 3. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz  Gminy Kozielice.

§ 4. Po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu uwag, projekt uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2022”, zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy w Kozielicach.

§ 5. Zawiadomienie o uruchomieniu konsultacji oraz ogłoszenie wyników konsultacji zostaną opublikowane na oficjalnej stronie gminy www.bip.kozielice.pl i www.kozielice.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kozielice.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1

2. Załącznik Nr 2 Formularz konsultacji projektu

3. Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymiKorzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia